Fundacja “Pomoc Leśnikom”

Otrzymaliśmy pismo z Rady Fundacji “Pomoc Leśnikom” w Krośnie. Poniżej prezentujemy jego treść:

Przemyśl 05.11.2009r.
Szanowny Pan
Piotr Albrzykowski
Przewodniczący Krajowej Sekcji Leśnictwa
i Ochrony Środowiska ZZ “Budowlani”
ul. Leśna 13
32-080 Zabierzów
Szanowny Panie Przewodniczący!
W imieniu Rady Fundacji „Pomoc Leśnikom” w Krośnie zwracam się z uprzejmą prośbą  do Pana Przewodniczącego o umożliwienie pomocy w dystrybucji środków pomocowych osobom potrzebującym, zwracającym się do tutejszej Fundacji.
Beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundację są prawie wyłącznie poszkodowani przez los emeryci, renciści, pracownicy jednostek organizacyjnych PGL LP i członkowie ich rodzin.
Wnioskowana pomoc polegałaby  na pośredniczeniu przez Komisje Zakładowe Związku działające w LP w przekazywaniu  i rozliczaniu, przekazanych przez  Fundacje na konto danej Komisji Zakładowej, środków pieniężnych osobie potrzebującej.
W tym celu Zarząd Fundacji „Pomoc Leśnikom” w Krośnie każdorazowo zawierałby stosowną umowę z daną Komisją Zakładową, której ramowy wzór załącza się do niniejszego pisma.
Fundacja „Pomoc Leśnikom” w Krośnie działa na terenie całego kraju od 2001 roku, jest organizacją pożytku publicznego. Wszystkie prace wykonywane przez Zarząd i Radę Fundacji są pracami społecznymi, nikt nie pobiera wynagrodzenia, Fundacja nie ponosi kosztów, przeznaczając całe zgromadzone przychody na udzielanie pomocy potrzebującym.
W okresie swego działania Fundacja udzieliła pomocy wielu poszkodowanym w łącznej kwocie 890 tys. zł. Część finansową prawie 9-letniej działalności Fundacji przedstawia załączone zestawienie.
Obecnie chcieliśmy zaangażować w większym stopniu organizacje związkowe przy udzielaniu pomocy beneficjentom. Pragnęlibyśmy korzystać z pośrednictwa komisji zakładowych w przekazywaniu i rozliczaniu przyznanych środków pomocowych. Takie działanie pozwoli na skuteczniejsze docieranie do każdego potrzebującego pomocy a jednocześnie rozpropaguje ideę działania Fundacji.
Prosi się Pana Przewodniczącego, w przypadku akceptacji naszego wniosku, o skierowanie stosownego pisma do Komisji Zakładowych Związku.
W załączeniu przesyłam kopie Uchwały Rady Fundacji wraz z listą obecności.
Bardzo liczymy na pozytywne załatwienie naszej prośby.
Zał. 3 szt.
z poważaniem
Przemysław Włodek

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie potrzeb w zakresie pomocy osobom potrzebującym również poprzez bezpośredni kontakt .